Podmínky fotosoutěže - Pohádková zima

Cíl fotosoutěže

Cílem fotosoutěže je ukázat, a hlavně sdílet to nejkrásnější, co objevujeme na zimním období: krásnou zimní přírodu, radovánky s našimi zvířecími mazlíčky, dětmi.

 

Pořadatelé
CeWe Color, a. s.
Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4, IČ: 49241338.

 

Termín fotosoutěže
Soutěž probíhá od 1. 2. do 31. 3. 2021.

 

Přihlášení do fotosoutěže
Soutěžní fotografie nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže.

Přihlásit fotografii lze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Tato registrace je platná pouze pokud účastník soutěže vyplní všechny povinné údaje včetně popisu textu k fotografii proč a jak vznikla. Každý účastník soutěže může přihlásit až 100 fotografií. Účast je možná výlučně online prostřednictvím webových stránek soutěže. Fotografie zaslané běžnou poštou nebo jinou cestou nebudou zařazeny do soutěže.

 

Každý účastník fotosoutěže může nahrané fotografie a příslušné stručné popisy spravovat prostřednictvím osobního uživatelského účtu. Aby bylo možné snímky nahrát, musejí mít minimální velikost 1 240 x 768 pixelů při velikosti souboru maximálně 20 megabitů (MB). Přípustný je výhradně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit.

 

 

Podmínky a práva

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího vyrozumění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži.

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli fotosoutěže neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace pořadatele a spolupořadatele. Stane se tak výhradně v souvislosti se soutěží, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto svolení zahrnuje použití přihlášených fotografií pro prezentaci na výstavách, zveřejnění na internetu a sociálních sítích, použití v jiných publikacích a také zveřejnění prostřednictvím třetích osob v tiskových zpravodajstvích, prezentaci služeb organizátora a spoluorganizátorů. Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže.
Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků, a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným používáním a že tímto používáním nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje organizátora a spoluorganizátory případných nároků třetích osob. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a spolupořadatele a ostatní osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné obecně závazné právní předpisy či normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie atp. Za zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře ani odměny. Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu.
Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Výherci“.

Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti.

Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let, která akceptuje a dodržuje tato pravidla soutěže.


Ochrana osobních údajů a osobnostní práva
Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie a text, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).
Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
Účastí v soutěži každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel a partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky, emailové adresy a textu, audio i vizuálního obsahu sdíleného autorem/účastníkem soutěže pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a partnera soutěže.

Změna podmínek soutěže pořadatelem vyhrazena.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

My, společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA (dále jen CEWE), se těšíme na vaši návštěvu na naší webové stránce a váš zájem o účast v naší fotografické soutěži společnosti CEWE.

Ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, které informace společnost CEWE během vaší návštěvy na naší webové stránce a při vaší účasti na fotografické soutěži eviduje, a jak budou využívány.

 

1. Evidence dat, která nejsou osobní

Když navštívíte webovou stránku společnosti CEWE, budou automaticky (tedy nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovány všeobecné informace. Používané webové servery standardně ukládají:

název poskytovatele internetové služby webovou stránku, ze které nás navštěvujete webové stránky, které u nás navštěvujete vaši IP adresu.

Tyto informace nejsou osobními údaji. Proto pro nás není možné přiřadit evidované údaje určité fyzické osobě. Informace jsou vyhodnocovány anonymně. Jsou používány výhradně ke statistickým účelům a ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkcí naší webové stránky. Pokud jsou údaje předávány dále externím poskytovatelům služeb, zajistili jsme prostřednictvím technických a organizačních opatření, aby byly dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů.

 

2. Zjišťování, zpracování a přenos osobních údajů

Osobní údaje zjišťujeme pouze v rozsahu a k účelu, k němuž nám data poskytujete z vlastního podnětu, např. v rámci registrace pro fotografickou soutěž, vyplněním formulářů nebo odesláním e-mailu, v rámci objednávky výrobků nebo služeb, dotazů nebo žádosti o materiál. Tyto osobní údaje jsou pro účely reklamy nebo výzkumu trhu používány jen tehdy, pokud nám k tomu dáte výslovně svůj souhlas. Postoupení vašich osobních údajů třetím osobám se neuskuteční bez vašeho souhlasu, který je v tomto směru nutný. Osobní údaje budou předány státním institucím a úřadům, které jsou oprávněny k vyžádání informací, jen v rámci příslušných zákonů, resp. pokud jsme k tomu povinni na základě soudního rozhodnutí.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

Odvolání lze provést bez oficiálně udané předepsané formy poštou zaslanou společnosti CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Německo, ale také kdykoli e-mailem do elektronické poštovní přihrádky info@cewe.de.

 

3. Ukládání dat (Data Retention)

Osobní údaje, které jste nám přenechali k účelu, uvedeném v č. 2, jsou uchovávány a následně mazány podle platných zákonných dob, stanovených k archivaci, v jejich aktuálně platném znění.

 

4. Google Analytics

Upozorňujeme na to, že tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. soubory "cookies". To jsou textové soubory, které se uloží na vašem počítači a umožní nám analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace o tom, jak používáte tuto webovou stránku (včetně vaší IP adresy), které soubory cookies generují, budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy. Společnost Google bude používat tyto informace k vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb, spojených s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google tyto informace popřípadě předá třetím stranám, pokud to předepisuje zákon nebo třetí strany tato údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, avšak upozorňujeme vás na to, že pak nebudete popřípadě moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováváním údajů, které o vás byly shromážděny, společností Google výše popsaným způsobem, a k výše uvedenému účelu.

 

5. Facebook

Na naší webové stránce jsou navíc obsaženy programy (doplňky) sociální sítě Facebook. Ty provozuje výhradně společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Doplňky jsou v rámci naší internetové prezentace označeny logem aplikace Facebook nebo dodatkem "To se mi líbí". Při návštěvě webové stránky naší internetové prezentace, která obsahuje takový doplněk, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery aplikace Facebook, čímž opět dojde k odeslání obsahu doplňku na váš prohlížeč, který jej zahrne do zobrazené webové stránky. Tímto způsobem bude informace, že jste navštívili naši webovou stránku, předána aplikaci Facebook. Pokud jste během návštěvy naší webové stránky přihlášeni přes svůj osobní uživatelský účet aplikace Facebook, může aplikace Facebook tomuto účtu přiřadit návštěvu webové stránky. Pomocí interakce s doplňky, např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo zanecháním komentáře, budou tyto příslušné informace předány přímo aplikaci Facebook a zde uloženy. Pokud chcete takovému předávání údajů zabránit, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásit ze svého účtu aplikace Facebook.

Účel a rozsah shromažďování údajů prostřednictvím aplikace Facebook a další zpracování a využívání vašich údajů touto aplikací, stejně jako vaše práva, která se toho týkají, a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí jsou uvedeny v pokynech na ochranu osobních údajů v aplikaci Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

 

6. Soubory cookies

Kromě výše popsaného využívání souborů cookies službou Google Analytics nepoužíváme v současné době žádné další soubory cookies. Vyhrazujeme si ovšem právo využívat soubory cookies v určitých oblastech webové stránky, pokud je to potřebné pro aplikaci nebo pro službu, kterou poskytujeme.

 

7. Bezpečnost

Společnost CEWE používá aktuální technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila údaje, které jste jí poskytli, před případnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. V případě shromažďování a zpracovávání osobních údajů budou informace přenášeny šifrovanou formou, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále upravována podle technologického vývoje.

 

8. Právo na informaci

Máte právo požadovat kdykoli informaci o vašich uložených osobních údajích, včetně původu a příjemců vašich osobních údajů i účelu jejich zpracování. Za tím účelem stačí písemný dotaz či e-mail na e-mailovou adresu, uvedenou v č. 2, nebo na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů (adresa a e-mailová adresa viz níže).

 

9. Aktualizace

Pokud budeme zavádět nové produkty nebo služby, měnit internetový proces nebo se dojde k inovaci bezpečnostní techniky internetu a výpočetní techniky, bude toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizováno. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli - i bez oznámení - prohlášení podle potřeby změnit či doplnit nebo kdykoli odstranit jeho části. Změna bude zveřejněna na tomto místě. Proto byste měli tuto webovou stránku pravidelně kontrolovat, abyste se informovali o aktuálním stavu prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

10. Dotazy k ochraně osobních údajů

Pokud máte další dotazy k našim pokynům k ochraně a zpracování svých osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit přímo na nás nebo na našeho pracovníka, který je pověřen ochranou osobních údajů.

 

Organizátor soutěže:

CeWe Color, a. s.
Kloknerova 2278/24
148 00 Praha 4 – Chodov

 

Zákaznické centrum:

Infolinka: 272 071 200
E-mail: info@cewe.cz

 

O nás

 

CeWe Color, a. s.
Kloknerova 2278/24
Praha 4 - Chodov
148 00

 

IČ: 49241338
DIČ: CZ49241338

Společnost CeWe Color, a.s. je součástí koncernu společnosti CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30 – 32, D - 26133 Oldenburg, Spolková republika Německo

UniCredit Bank Praha, 804666086/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2111. Telefon recepce: +420 272 071 111

 

Partner soutěže
  • Olympus
  • Fujifilm
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description